Kasalukuyang Propesor ng Sosyolohiya sa Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosoiya at Faculty Affiliate ng Tri-College Philipine Studies Program ng Pamantasan ng Pilipinas Diliman, si Clemen C. Aquino ay nagtapos ng AB Sociology cum laude (1979) at MA Sociology (1984) sa Pamantasan ng Pilipinas Diliman, at ng DPhil in Sociological Studies (1990) sa University of […]

Read more

Kasalukuyang Propesor ng Sosyolohiya sa Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosoiya at Faculty Affiliate ng Tri-College Philipine Studies Program ng Pamantasan ng Pilipinas Diliman, si Clemen C. Aquino ay nagtapos ng AB Sociology cum laude (1979) at MA Sociology (1984) sa Pamantasan ng Pilipinas Diliman, at ng DPhil in Sociological Studies (1990) sa University of […]

Read more