Ang Pambansang Wika mula sa Multilinggwal na Perspektiba | Dr. Althea Enriquez

More videos
   
0
(0)
Podcast

Si Dr. Althea Enriquez ay Kawaksing Propesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, UP Diliman. Nagtapos ng batsilyer at masteradong digri sa Linggwistiks sa UP Diliman at PhD Language Studies sa National University of Singapore. Nakapaglathala ng mga artikulo tungkol sa istruktura at pagtuturo ng Filipino sa mga banyaga. Nakatuon ang mga pananaliksik sa gramar, leksikograpiya, pagtuturo ng Filipino sa mga banyaga at contact linguistics. Naging konsultant ng DepEd para sa mga kagamitang panturo ng Filipino. Makadalawang beses naging visiting lecturer sa National Institute for Oriental Languages and Cultures (INALCO), Paris, Pransiya. Bahagi ngayon ng proyektong pinondohan ng UPD-OVCRD tungkol sa pagbuo ng monolinggwal na diksyunaryo ng Filipino batay sa data corpus. Miyembro ng Pambansang Samahan sa Wika (PSW), Linguistic Society of the Philippines (LSP) at Asian Association for Lexicography (Asialex). Kasalukuyang Tagapag-ugnay ng Office of Student Activities (OSA) ng UP Diliman.

Downloadables

How useful was this resource?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?


Leave a Reply